• Svenska
 • English

Villkor för auktion på boxma.se

Roller:

 • Boxholmsmaskiner AB
  Vår roll är att som auktionsföretag via boxma.se, mot provision förmedla egendom från säljare till köpare
 • Köpare
  Köpare av objekt blir den som har avgivit det högsta budet när reservationspris är uppnåtts för avslutad auktion.
  Ifall köpare bjuder för annans räkning skall den som är ombud, påvisa fullmakt från köparen.
  Köparen ansvarar för att betalning samt hämtning utförs
 • Säljare (även kallad uppdragsgivare/inlämnare)
  Säljare är den som anlitat Boxholmsmaskiner AB för att auktionera ut egendom.
  Boxholmsmaskiner AB:s upprättar en beskrivning av egendomen med ledning av information från säljaren.
  Säljaren har ett ansvar mot Boxholmsmaskiner AB att han äger egendomen, har full dispositionsrätt över egendomen samt att inga skulder belastar egendomen

Generella villkor:

Alla som deltager i auktion på boxma.se skall följa Boxholmsmaskiner AB's regler och anvisningar.

 • Objekt är Boxholmsmaskiner AB's egendom tills full betalning erlagts
 • All egendom som auktioneras ut säljs i befintligt skick
 • Det åligger köpare att själva kontrollera skick på objekt vid visning och godkänna att objekt motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning och pris
 • Inropsavgift tillkommer på alla objekt
 • Moms tillkommer på avgivet högsta bud, inropsavgift samt eventuella extra avgifter, om ej annat angivits
 • För det fall då köpare inte tar kontakt med Boxholmsmaskiner AB inom fyrtioåtta (48) timmar efter vinnande bud har Boxholmsmaskiner AB rätt att erbjuda egendomen till andra budgivare
 • Boxholmsmaskiner AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust och följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare, på grund av tekniska fel eller kommunikationsproblem vid auktion på boxma.se
 • Boxholmsmaskiner AB har inte heller något ansvar för att bud ej registreras, eller att kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare blir kontaktad
 • Eventuella skrivfel på boxma.se medför inget ansvar för objektets skick i den mån det rätta förhållandet borde ha kunnat upptäckas vid besiktning. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjudet objekt exakt återger deras verkliga utseende
 • Det står Boxholmsmaskiner AB fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om p.g.a. oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker
 • Boxholmsmaskiner AB förebehåller sig rätten att blockera registrerade budgivare
 • Objekt på boxma.se som auktioneras ut av Boxholmsmaskiner AB ägs av Boxholmsmaskiner AB eller säljare enligt avtal som upprättats mellan Boxholmsmaskiner AB och säljare.
 • Alla objekt räknas som Boxholmsmaskiner AB's egendom eller säljares egendom enligt avtal som upprättats mellan Boxholmsmaskiner AB och säljare.

Visning/Besiktning:

Objekt som auktioneras ut finns för visning antingen hos Boxholmsmaskiner AB eller på angiven plats.
Besiktning av objekt skall ske av köpare före auktionen på av Boxholmsmaskiner AB angiven tid eller enligt överenskommelse.
Det ankommer på budgivare att själv bilda sig en uppfattning om utbjudet objekt vid visning på plats och att sedan vid auktion bjuda efter vad man själv anser objekt vara värt.
Det ankommer på budgivare att noga undersöka objekt. Fel och brister kan förekomma på objekt.
Samtliga objekt som utbjudes säljs i befintligt skick varmed avses att objekt säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället.
Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren eller Boxholmsmaskiner AB för.
Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt.

 

Budgivning:

Alla bud är bindande.
Vid lika bud eller eventuella tvister avseende budgivning är det Boxholmsmaskiner AB som ensamt och slutgiltigt avgör vilket bud som har företräde.
Säljare har rätt att avgöra om bud skall accepteras som vinnande bud.

 

Betalning

Objekt köpta på auktion skall betalas omgående enligt aviserad faktura och innan hämtning av objekt sker.
Köparen skall till utlämningen medtaga kvitto på betalningen samt fakturakopia. All information angående betalning av köpta objekt finns på faktura.
Skickad faktura via e-mail efter avslutad auktion anses som tagen kontakt.

 

Köparens betalningsdröjsmål

Obetalda fakturor skickas till inkasso efter 7 dagar.
Kostnad för Er betald faktura motsvarar inropsavgiften.

 

Hämtning/Leverans av objekt

Objekt som auktioneras ut finns för leverans antingen hos Boxholmsmaskiner AB eller på angiven plats.
Full betalning skall ha erlagts före det att köparen äger rätt att avhämta köpta objekt.
För det fall objekt utlämnats trots att full betalning inte skett förbehåller sig Boxholmsmaskiner AB rätten att återta objekt.

 

Transport

Boxholmsmaskiner AB kan efter överenskommelse ombesörja transport av objekt. Köparen kan därmed bli fakturerad för specifika transportkostnader.

 

Förvaring

Boxholmsmaskiner AB kan efter överenskommelse erbjuda förvaring av objekt. Köparen kan därmed bli fakturerad för specifika kostnader relaterat till förvaring av objekt.

 

Köpare utanför Sverige

Köpare utanför Sverige får faktura med Svensk moms.
Köpare inom EU skall alltid uppge ett giltigt VAT nummer vid registrering.
Moms skall betalas till Boxholmsmaskiner AB och återbetalas till köparen när exportdeklaration eller annan tullhandling som styrker att varan lämnat landet kommit Boxholmsmaskiner AB tillhanda.
För att återbetalning av moms skall kunna ske måste exportdeklaration eller annan tullhandling vara Boxholmsmaskiner AB tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum.
Köparen måste till Boxholmsmaskiner AB insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress.
Boxholmsmaskiner AB ombesörjer inte hjälp med tullhantering, köparen skall ombesörja hela förloppet och stå för alla kostnader.
Boxholmsmaskiner AB återbetalar endast moms till köpare utanför Sverige som är registrerade med en utländsk adress. Därmed kan man inte bjuda som Svenskt företag eller privatperson och återfå moms vid uppvisande av export eller tulldokument.
Köpare inom EU skall notera att Boxholmsmaskiner AB inte är säljaren, information om säljarens VAT nummer skickas via e-mail till köpare inom EU.

 

Objekt från Kronofogdemyndigheten

För objekt som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten gäller följande:

 • Kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att inställa vissa objekt för försäljning med kort varsel
 • Objekt säljs i befintligt skick. Inga reklamationer beaktas
 • Boxholmsmaskiner AB gör ingen fullständig test eller kontroll av exekutiv objekt som säljs vid exekutiv auktion, beskrivningen på boxma.se är enbart allmän.
 • Köparen måste själv på visningen förvissa sig om skick på objekt och kontrollera beskrivningen
 • Objekten kan ej godkännas vid avhämtning utan köparen är bunden vid sitt vinnande bud oavsett skick
 • Handpenning om minst 25 % skall erläggas direkt till Boxholmsmaskiner AB efter avslutad auktion

Användare/Konto

Användare och innehavare av konto på boxma.se har personliga lösenord som användare är ansvariga för.
Lämna aldrig ut information om ditt lösenord till utomstående.
Om du delar dator med någon annan skall du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av samma dator.
Boxholmsmaskiner AB förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till boxma.se om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålles på boxma.se föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

 

Insamling och användning av personuppgifter

Nedanstående gäller för insamling och användning av personuppgifter på boxma.se.
Genom användning av boxma.se godkänner du nedanstående information om insamling och användning av personuppgifter.
Boxholmsmaskiner AB begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på boxma.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på boxma.se.
Boxholmsmaskiner AB sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Boxholmsmaskiner AB för att på bästa sätt kunna upprätthålla service, utveckla hemsidan och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för boxma.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord.
Boxholmsmaskiner AB samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva boxma.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster du använder på boxma.se.
Boxholmsmaskiner AB samlar in person- och organisationsnummer för att upprätthålla och öka säkerheten samt på grund av bokföringstekniska skäl.
Med undantag för nedanstående lämnar Boxholmsmaskiner AB inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på boxma.se till utomstående.  Boxholmsmaskiner AB lämnar ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Boxholmsmaskiner AB i god tro anser att det är nödvändigt för att:

 • Uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter rättsliga beslut som delgivits Boxholmsmaskiner AB
 • Skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Boxholmsmaskiner AB
 • Under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Boxholmsmaskiner AB

Boxholmsmaskiner AB skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående. Data lagras på säkrade servrar och konfidentiell information skyddas med kryptering.

 

Cookies

Boxholmsmaskiner AB:s webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök.
En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig.
Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.
Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det.
Om du stänger av cookie fuktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna.
Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookiefunktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra bud, inloggning eller andra väsentliga funktioner på boxma.se.

Terms for auctions on boxma.se

Roles:

 • Boxholmsmaskiner AB
  Our role as auction company is to convey property from seller to buyer against provision
 • Buyer
  Buyer of object is that person who has given the highest bid above reservation price when time for auction has ended.
  In those cases where buyer bids for other person, power of attorney needs to be demonstrated.
  The buyer is responsible for payment and retrieval of object
 • Seller (also called client)
  Seller is the person or company that has hired Boxholmsmaskiner AB to auction the property.
  Boxholmsmaskiner AB:s establishes a description of the property with information from the seller
  The seller has responsibility towards Boxholmsmaskiner AB that he/she owns the property and has full right over the object and that the property is no liability charges

General terms:

All who participates at auctions on boxma.se must follow Boxholmsmaskiner AB's terms and conditions.

 • Objects are Boxholmsmaskiner AB's property until full payment
 • All property is auctioned out in current condition
 • It is incumbent upon buyers to check the condition of objects when viewing and approving the items corresponding to the purchaser's expectations based on age, description and price
 • Bid fee is added to all objects
 • VAT will be added the highest bid together with bid fee and any additional charges, unless stated otherwise
 • When the buyer does not contact the Boxholsmaskiner AB within forty-eight (48) hours after winning bid, Boxholmsmaskiner AB has the right to offer the property to other bidders
 • Boxholmsmaskiner AB disclaims all liability for injury, loss or consequential damage which may be suffered by seller or its principals, caused by technical failure or communication problems at the auction on boxma.se
 • Boxholmsmaskiner AB has no responsibility for the bid not being registered, or that the contact is not established after auction or wrong bidders being contacted
 • Any typos in boxma.se entails no responsibility for the object's state that could have been detected at inspection. No assurance can be given to images accurately reflect the appearance of the object
 • It remains free for Boxholmsmaskiner AB to disregard bids from certain sellers and to decide if the bidding process needs to be re-run if there are uncertainties about last bid, technical problem, typos or other causes
 • Boxholmsmaskiner AB reserves the right to block registered users
 • Objects on boxma.se that are auctioned out by Boxholmsmaskiner AB are owned by Boxholmsmaskiner AB or seller according agreement entered between Boxholmsmaskiner AB and seller.
 • All objects are Boxholmsmaskiner AB's property or sellers property according agreement entered between Boxholmsmaskiner AB and seller.

Viewing/Inspection:

Objetcs that are auctioned out exists for viewing at either Boxholmsmaskiner AB or given location.
Inspection of object is to be performed by the buyer before action on time and place as stated by Boxholmsmaskiner AB or according agreement.
It is the buyers responsibility to build an opinion and inspect the object. Errors and flaws may occur on the object.
All objects that are auctioned out are sold in current condition. Current condition is the condition the object has at time of purchase.
Any errors, flaws or damages that should have been seen at inspection before the auction is not under the sellers or Boxholmsmaskiner AB's responsibility.
The same applies to flaws, errors and damages that are entered in the description of the object or otherwise stated.

 

Bidding:

All bids are binding.
At equal bid or disputes about bidding, it is Boxholmsmaskiner AB that solely decided which bid that will be concidered as winning bid.

 

Payment

Objects sold on auction shall be payed immediately according details in invoice and before retrieval of object.
The buyer shall to the retrieval bring reciept on payment and copy of invoice. All information about payment exists on the invoice.
Sent invoice via e-mail after closed auction is to be concidered as contact taken with buyer.

 

Buyer's delay in payment

Unpayed invoices are sent to collection after 7 days.
Cost for unpaid invoice is equal to bid fee.

 

Pickup/Retrieval of object

Objects that are auctioned out are available for delivery at Boxholmsmaskiner AB or on given location.
Full payment must have been placed before the buyer has the right to retrieve purchased objects.
For those occasions where objects has been retrieved before full payment has been performed, Boxholmsmaskiner AB reserves the right to reclaim objects.

 

Transport

Boxholmsmaskiner AB can after agreement arrange for transport of object. The buyer can therefore be charged for transport expenses.

 

Storage

Boxholmsmaskiner AB can after agreement arrange for storage for object. The buyer can therefore be charged for storage expenses.

 

Buyers outside Sweden

Buyers outside of Sweden will receive the invoice with Swedish VAT.
Buyers in Europe shall always provide a valid VAT number when registering at boxma.se.
VAT needs to be payed to Boxholmsmaskiner AB and will refunded to the buyer when the export declaration or other customs document showing that the goods left the country are handed to Boxholmsmaskiner AB.
For the refund of VAT to occur, the export declaration or other customs documents needs to arrive to Boxholmsmaskiner AB not later than 14 days after invoice date.
Buyer need to Boxholmsmaskiner AB submit full banking information such as IBAN account, BIC / SWIFT code and bank name and address.
Boxholmsmaskiner AB provides no assistance with customs clearance, the buyer shall arrange all process and meet all costs.
Boxholmsmaskiner AB will refund only the tax to buyers outside of Sweden, registered with a foreign address. Thus, one cannot use Swedish company or private person and recover VAT upon showing export documents or customs documents.
Buyers in Europe should note that Boxholmsmaskiner AB is not the seller, information about seller's VAT number is sent via e-mail to buyers within the EU.

 

Objects from bailiff enforcement agency:

For items that are sold on behalf of the bailiff enforcement agency in Sweden (Kronofogdemyndigheten) the following applies:

 • The bailiff enforcement agency has the right to suspend the sale or to cancel certain items for sale at short notice
 • Items are sold as is. No complaints considered
 • Boxholmsmaskiner AB does not perform tests or controll the objects sold at public auction, the description of boxma.se is only general.
 • The buyer must self ascertain the condition of the item and check the description
 • Items can not be accepted by the buyer on retrieval or delivery, the buyer is bound to the winning bid regardless of condition
 • Deposit of at least 25% must be paid directly to Boxholmsmaskiner AB at end of Auction

User / User account

Users and owners of the account on boxma.se have personal passwords that users are responsible for.
Never give out information about your passwords to third parties.
If you share a computer with anyone you should always log off the computer to protect your information in relation to other users of the same computer.
Boxholmsmaskiner AB reserves the right to deny individuals and companies access to boxma.se when attempted fraud or misuse of the services provided on boxma.se exist.
Legal actions will start if denial of access is not accepted.

 

Collection and use of personal data

The following applies to the collection and use of personal information in boxma.se.
By using boxma.se you agree to the following detailed information on use of personal data.
Boxholmsmaskiner AB requests information of the person who creates an account and/or buys on boxma.se. The information provided may be combined with other information submitted by other services on boxma.se.
Boxholmsmaskiner AB also saves information about your operating system and browser, this information is used by Boxholmsmaskiner AB to maintain service, develop the website and the services available on it, and to create statistics for boxma.se.
The information saved is for example IP address, number of visits, domain names and keywords.
Boxholmsmaskiner AB collects and uses your personal information to operate boxma.se and to the best way to deliver the services you use in boxma.se.
Boxholmsmaskiner AB collects personal and corporate identity-information in order to maintain and increase safety, and due to accounting reasons.
With the exception of the following Boxholmsmaskiner AB will not give the personal and business data collected by boxma.se to third party.
Boxholmaskiner AB disclose personal information where required by law or if Boxholmsmaskiner AB in good faith believe it is necessary to:

 • Conform to the edicts of the law or comply with legal process served to Boxholmsmaskiner AB
 • Protect and defend rights or property of Boxholmsmaskiner AB
 • In extraordinary circumstances to protect the personal safety of users of services provided by Boxholmsmaskiner AB.

Boxholmsmaskiner AB protects your personal information through the use of technology designed to protect personal and company information from the access, use and disclosure by / to third parties.
Data is stored on secured servers and confidential information protected by encryption.

 

Cookies

Boxholmsmaskiner web sites use cookies to help you get a personal customized internet experience and session cookies to manage your visit.
A cookie is a text file that a web server places on your hard drive. Cookie files can not be used to run programs or deliver viruses to your computer.
Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain issued cookie file to you.
A key purpose of cookies is to tell the web server that you have returned to a specific web page so that you can get a personalized experience when you visit website again.
You may choose whether to accept or decline cookies. Most browsers accept cookies files automatically, but you can usually change the settings to not accept cookies if you prefer.
If you turn off the cookie function, it is possible that you can not fully use of the interactive features.
Session cookies are deleted from your hard drive when all of the browser window is closed. If you turn off the cookie mode for session cookies, you will not be able to place bids, login or other essential functions at boxma.se.


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55

levitra canada order kamagranow co uk apcalis buy kamagra uk cheap buying viagra in manchester tadalafil 5mg uk viagra shipped to canada online kamagra uk tablets kamagra pharmacy uk viagra advice uk