• Svenska
 • English

Vanliga frågor

Läs även alla villkor.

Tryck på fråga nedan för att öppna upp svar.

Hur ofta hålls auktioner:

Auktioner hålls regelbundet på boxma.se och det går att bjuda på objekt dygnet runt fram tills auktion är avslutad.

Måste man ha konto för att bjuda:

Ja, för att kunna bjuda på objekt krävs att den som vill bjuda registrerar sig på boxma.se.

Kan privatpersoner registrera sig:

Ja, privatpersoner samt företag inom och utom Sverige kan registrera sig.
För utländska personer eller företag gäller specifika regler gällande moms och export. Se villkor för mer information.

Kan jag registera mig för att få nyhetsbrev:

Ja, om du inte är registerad användare så kan du gå till sidan Nyheter och registera dig för nyhetsbrev.
Om du är registererad användare så går du till din profil och markerar att du vill ha nyhetsbrev.

Jag kan inte logga in:

Det måste vara registrerad, fått registrerings e-mail samt klickat på registreringslänk i e-mail för att kunna logga in.
Om du fortfarande inte kan logga in, prova först att rensa all din surf-historik (se följande instruktion för Internet Explorer och följande för Firefox).
Om inte det hjälper så kontakta oss på boxma.se

Jag ser inte alla objekt:

Maximalt 10, 20 eller 50 objekt visas på varje sida.
För att navigera mellan objekten använd Prev och Next för att gå mellan sidor med objekt och First och Last för att gå till första och sista objekten.

Jag vill se all information för ett objekt:

När man går till sidorna Auktioner och Objekt, så visas inte all information om objektet.
För att se all information för ett objekt, klicka på objektets namn och för att gå till en ny sida med all information för objektet.
I listvy finns även en länk 'Fullständig information' som tar dig till samma sida med all information för objektet.

Kan jag sortera objekt:

Ja, du kan sortera på namn, sluttid och visningar. Du kan välja sorteringsordning med Up och Down.
Du kan även välja mellan listvy List och matrisvy Matrix för att se en mer komprimerad vy av objekt.

Hur får jag större bilder:

Genom att föra muspekaren över bild på objektet, så dyker följande ikon upp Enlarge.
Genom att trycka på denna ikon så blir bilden större.
Bilden är mörk så länge muspekaren finns över bilden.
Du kan även se originalbilden, genom att klicka på länken 'Originalbild' under objektets bild.

Hur ser jag alla bilder:

Genom att föra muspekaren över bild på objektet, så dyker följande ikoner upp ArrowArrow om det finns fler bilder.
Genom att trycka på dessa så får du se de andra bilderna för objektet.
Du ser även hur många bilder det finns för objektet i nedre vänstra hörnet av bilden.

Vad är favoriter:

Du kan markera ett objekt som favorit, och därmed samla alla dina favoriter på en sida.
Detta gör det enkelt att samla just de objekt du vill bjuda på, på en sida.
Tryck på Favourite för att markera ett objekt som din favorit. Markerat objekt får följande symbol Favourite.
Du måste vara inloggad för att kunna markera ett objekt som favorit.

Hur fungerar en auktion:

 • Alla objekt auktioneras ut med en bestämd starttid och sluttid
 • Objekt kan ses/besiktas innan auktion startar (om inte annat angives)
 • Om bud inkommer inom tre (3) minuter från bestämd sluttid, så förlängs auktionen med tre (3) minuter.
  Detta repeteras tills inget bud inkommit inom tre (3) minuter
 • Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet förutsatt att reservationspris uppnåtts.
  Köpare meddelas direkt via e-mail direkt vid auktionens slut där instruktioner och faktura finns
 • Köpare betalar objekt innan hämtning
 • Köpare hämtar objekt

Hur vet jag om jag vunnit:

Du får ett e-mail till den adress som är registerad på boxma.se där det meddelats att du vunnit.
Du kan även efter inloggning se på 'Bud' om du har vunnit.

Vad är marknadsvärde:

Marknadsvärde är endast en uppskattning av vad objekt kan vara värt och skall inte ses om en vägledning i budgivningen.
Budgivare uppmanas bjuda efter egen uppfattning om objektets värde.

Vad är skick:

Alla objekt får en värdering mellan 1 till 10. Där 1 är lägst och 10 är högst.
Detta värde har satts av Boxholmsmaskiner AB och ger en indikation om objektets skick.
Budgivare uppmanas bjuda efter egen uppfattning om objektets skick.

Hur ser jag om reservationspris uppnåtts:

För varje objekt så finns information om status för auktionen och där står alltid om reservationspriset uppnåtts eller inte.

Hur ser jag om auktionen är öppen eller stängd:

För varje objekt så finns information om status för auktionen.
Bakgrunden för objektet blir alltid grått om auktionen är stängd.

Vad är och hur fungerar reservationspris:

Objekt som bjuds ut har ett reservationspris.
Reservationspris bestäms av säljaren och är det lägsta pris som denne kan tänka sig för att godkänna en försäljning av objektet.
I de fall reservationspriset inte har uppnåtts skall säljare av objektet godkänna det högsta bud som avgivits för att detta skall godtagas.
Om säljaren godkänner det högsta budet så skickas en faktura till den budgivare som har det högsta budet utan att du som budgivare först kontaktats.
Om säljaren inte godkänner det högsta budet finns tre alternativ:

 1. Säljaren önskar jämka med budgivaren:
  En handläggare från Boxholmsmaskiner AB ringer då upp den budgivare som har det högsta budet för att förhandla om pris
 2. Säljaren vill att objektet skall läggas ut till försäljning igen:
  Objektet kommer då ut på auktion ytterligare en gång utan att den budgivare som har det högsta budet meddelas
 3. Säljaren vill inte sälja objektet eller vill sälja det på annat sätt:
  Boxholmsmaskiner AB har då inte längre möjlighet att förmedla försäljningen av aktuellt objekt. Den budgivare som har det högsta budet meddelas inte

Objekt med ej uppnådda reservationspriser administreras löpande efter auktionsavslut och avslutas senast tre (3) dagar efter auktionens slut.
Har du bjudit på ett objekt där reservationspris inte är uppnått och inte blir kontaktad av någon från Boxholmsmaskiner AB eller får en faktura till din e-mail har säljaren beslutat att följa punkt 2 eller 3 i listan ovan.

Vad är och hur fungerar utgångspris:

Utgångspris bestäms av säljaren och är det lägsta pris som denne kan acceptera för objektet.
Bud måste alltid vara större än utgångspris för att accepteras av säljaren.
Om säljaren godkänner det högsta budet så skickas en faktura till den budgivare som har det högsta budet utan att du som budgivare först kontaktats.

Vad är inropsavgift:

På avgivet högsta bud tillkommer alltid en inropsavgift. Denna avgift visas i beskrivningen för objekt och kan variera i storlek beroende på vilken sorts objekt det rör sig om. Moms tillkommer alltid på inropsavgift.

Hur fungerar visning/besiktning:

Objekt som auktioneras ut finns för visning antingen hos Boxholmsmaskiner AB eller på angiven plats enligt information på boxma.se och faktura. Besiktning av objekt skall ske av köpare före auktionen på av Boxholmsmaskiner AB angiven tid eller enligt överenskommelse.
Se även mer information i villkor.

Hur fungerar budgivning:

Du anger det pris du är villig att ge för objektet och trycker på plus-knappen. Därefter så registereras budet hos oss.
Om bud inkommer inom tre (3) minuter från bestämd sluttid, så förlängs auktionen med tre (3) minuter. Detta repeteras tills inget bud inkommit inom tre (3) minuter.
Köpare är den som vid auktionens slut avgivit det högsta budet förutsatt att reservationspris uppnåtts.
Köpare meddelas direkt via e-mail direkt vid auktionens slut där instruktioner och faktura finns.
Alla lagda bud är bindande. Den som avgivit det högsta budet vid auktionens slut skall omgående betala den faktura som skickas via e-mail.

Hur betalar man:

Följ alltid anvisningar som står på faktura. Alla kontouppgifter finns på faktura.
Normalt gäller 3 dagar netto som betalningsvillkor.
Moms tillkommer på avgivet högsta bud samt även på inropsavgift. I de fall moms inte tillkommer så finns information på boxma.se och faktura.

Hur fungerar hämtning:

Inga objekt lämnas ut innan dess att full betalning erhållits. På faktura står datum, tid och plats för hämtning av köpta objekt.
Medtag faktura och kvitto på betalning till utlämningen, annars kan objekt inte lämnas ut.
Om du inte kommer själv utan anlitar någon annan, t.ex. ett åkeri, är det viktigt att den som hämtar vet vilka objektnummer som hämtningen gäller, ange därför alltid detta på fraktsedeln.

Hur ser jag alla mina bud:

Under 'Bud' över menyn så kan du se alla dina bud.

Jag hittar inte min faktura:

Om du vunnit auktion så skickas alltid fakturan i ett e-mail. Om du inte fått mail, kontakta oss på boxma.se.
Alla skickade fakturor finns under 'Fakturor' ovanför menyn och kan laddas ned.

Kan Ni erbjuda transport:

Ja, mot extra kostnad kan transport erbjudas.

Kan Ni erbjuda förvaring:

Ja, mot extra kostnad kan förvaring erbjudas.

Mitt bud blir inte registerat eller kommer för sent:

Det kan finnas flera orsaker till att bud inte registereras eller kommer för sent.
Vanligast är att det är problem på den dator där bud läggs av användaren, eller att det är problem med kommunikation från dator till våra system.
Den tidpunkt för bud som gäller, är den som registereras hos våra system.
Se även mer information i villkor.

Sidan säger att webbläsaren har fel version

För att kunna använda boxma.se korrekt så måste den webbläsare du använder vara Internet Explorer version 8 eller Firefox/Opera/Safari/Chrome av senare version.
Uppgradera Er webbläsare om Ni inte har en version som stöds.
För Windows XP så kan Ni ladda ned och installera Internet Explorer 8 här
För Windows Vista eller 7 så kan Ni ladda ned och installera senaste Internet Explorer här
Eller så kan Ni ladda ned och installera Firefox här

Frequently asked qestions

Also read all terms.

Click on question below to see answer.

How often are auctions held:

Auctions are held requlary on boxma.se and it is possible to bid on objects around the clock until the auction is closed.

Do you have to have an account to bid:

Yes, to be able to bid on an object it is required to register at boxma.se.

Can individuals register:

Yes, individuals and companies in and outside of Sweden can register.
For foreign nationals or companies, special rules apply regarding VAT and export. See terms for more information.

Can I register to recieve newsletters:

Yes, if you are not a registered user you can go to the News and register for newsletter.
If you are a registered user, you need to go to your profile and selected if you want to recieve newsletter.

I cannot login:

You must be registered, recieved registration e-mail and clicked on the registration link in the e-mail to be able to login.
If you still cannot login, try first to remove all surf-history (see the following link for Internet Explorer and the following link for Firefox).
If this does not resolve the issue, contact us on boxma.se

I can't see all objects:

A maximum of 10, 20 or 50 objects are shown per page.
To navigate between objects use Prev and Next to navigate between pages with objects, and First och Last to go to first and last objects.

I want to see all information for an object:

When going to Objects or Auctions, you will not see all information about the object.
To be able to see all information for an object, click on the objects name in the header to go to page that shows all information for an object.
In list view the link 'Full information' takes you to the page that shows all information for an object.

Can I sort objects:

Yes, you can sort by name, end time and views. You can choose sorting-order with Up and Down.
You can also choose between list view List and matrix view Matrix to see an more compressed view of all objects.

How can I make the pictures bigger:

By moving the mouse-pointer above the picture for the object, the following icon will appear Enlarge.
By clicking on the icon the image will shown larger in size.
The picture is dark as long as the mouse-pointer is over the picture.
You can also see the original picture, by clicking on the link 'Original picture' under the image for the object.

How can I see all pictures:

By moving the mouse-pointer above the picture for the object, the following icons will appear ArrowArrow if there are more pictures.
By clicking on one of them you will se the other pictures for the object.
You also see how many pictures there are for the object in the lower left corner of the picture.

What are favourites:

You can mark an object as favourite, and therefore be able to collect all your favourites on one page.
This makes it easier to collect the objects you want to bid on, on one page.
Click on Favourite to mark an object as your favourite. Marked object gets the symbol Favourite.
You must be logged in to mark an object as your favourite.

How does an auction work:

 • All objects are auctioned out with a specific start and end time
 • Objects can be viewed/inspected before auction starts (if not otherwise stated)
 • If bid is placed within three (3) minutes from specific end time, the auction is prolonged with three (3) minutes.
  This is repeated until no bid has been placed within three (3) minutes
 • Buyer is the one who at the end of the auction has placed the highest bid, provided that the reservation price has been met.
  Buyer is informed by e-mail at the end of the auction where instructions and invoice are included
 • Buyer pays the object before retrieval
 • Buyer retrieves the object

How do I know that I have won:

You will recieve an e-mail to the adress you used when registering to boxma.se, where it is notified that you have won.
You can also see after login, under 'Bid' if you have won.

What is market value:

Market value is an estimate of what the object is worth, and shall not be used as a guideline for the bidding process.
Bidders are encouraged to bid after own judgement about the value of the object.

What is condition:

All objects gets a rating between 1 and 10. Where 1 is the lowest and 10 is the highest.
This value is set by Boxholmsmaskiner AB and gives an indication about the objects condition.
Bidders are encouraged to bid after own judgement about the condition of the object.

How can I see if the reservation price has been met:

On every object there exists information about the status for the auction, and it is always displays if reservation price has been met or not.

How can I see if the auction is open or closed:

On every object there exists information about the status for the auction.
The background for the auction is in grey if the auction is closed.

What is and how does reservation price work:

Object that are auctioned out have an reservation price.
The reservation price is stated by the seller and is the lowest price that the seller can agree to approve to sell the object.
In those cases where the reservation price is not met, the seller must approve the highest bid that has been placed.
If the seller approves the highest bid, an invoice is sent to the bidder with highest bid, without you as a bidder firstly has been contacted.
If the seller does not approve the highest bid, there are three options:

 1. Seller wishes to reconsile with the bidder:
  A person from Boxholmsmaskiner AB will contact the highest bidder to negotiate a price
 2. Seller wishes to place the object for auction again:
  The object will therefore be placed out for auction without the highest bidder being notified
 3. Seller wishes to not place the object for auction again or sell the object by other means:
  Boxholmsmaskiner AB has here no opportunity to convey the sell/auction of the object. The highest bidder will not be notified

Objects with not met reservation price will be administrated continously after auction end and be closed latest three (3) days after auction end.
If you have bidded on an object where the reservation price has not been met, and you have not been contacted by someone from Boxholmsmaskiner AB or not recieved an invoice by e-mail, the seller has decided for step 2 or 3 in the list above.

What is and how does starting price work:

Starting price is set by seller and is the lowest price that seller can accept for the object.
Bids must always be higher than starting price to be accepted by the seller.
If the seller approves the highest bid, an invoice is sent to the bidder with highest bid, without you as a bidder firstly has been contacted.

What is bid fee:

On placed highest bid, a bidding fee is always added. This fee is shown in the description of the object and can vary in size dependent on the object. VAT is always added to the bidding fee.

How does viewing/inspection work:

Objects that are auctioned out exists for viewing at either Boxholmsmaskiner AB or given location according information on boxma.se and invoice. Inspection of the object shall be performed by bidder/buyer before auction on time specified by Boxholmsmaskiner AB or according agreement.
See also further information in terms.

How does bidding work:

You place the price you are willing to give for the object and press the plus button. Thereafter the bid is registered with us.
If bid is placed within three (3) minutes from specific end time, the auction is prolonged with three (3) minutes.
This is repeated until no bid has been placed within three (3) minutes
Buyer is the one who at the end of the auction has placed the highest bid, provided that the reservation price has been met.
Buyer is notified directly by e-mail at the end of the auction, where instructions and invoice is provided.
All bids are binding. The highest bidder at the end of the auction shall immediatelly pay the invoice sent by e-mail.

How do I pay:

Follow the instructions on the invoice. All account details exists on the invoice.
Normally the payment terms are 3 days net.
VAT is added to highest bid and bidding fee. In those cases where VAT is not added, information exists on boxma.se and the invoice.

How does retrieval work:

No objects are handed out before full payment has been placed. On the invoice is noted date, time and place to retrieved purchased objects.
Bring invoice and reciept on full payment to the retrieval, otherwise the object cannot be handed out.
If you cannot yourself go to the retrieval and uses another person to retrive the object, such as a trucking company, it is important that the one retrieving the object has the right object number on the waybill.

How can I see all my bids:

Under 'Bid' above the menu you can see all your bids.

I cannot find my invoice:

If you have won an auction, the invoice is always sent in an e-mail. If you have not recieved an email, contact us on boxma.se.
All sent invoices exists under 'Invoice' above the menu, and can be downloaded.

Can you provide transport:

Yes, against an extra charge transport can be arranged.

Can you provide storage:

Yes, against an extra charge storage can be arranged.

My bid is not registered or too late:

There can be multiple causes that a bid is not registered or too late.
The most common reason is problem on the computer that the bid is placed on, or that there is problem with the communication from computer to our systems.
The bidding time that valid, is the one that is registered at our systems.
See also more information in terms.

Site states that the web-browser is of wrong version:

To be able to use boxma.se correctly, your web browser must be at least Internet Explorer version 8, or Firefox/Opera/Safari/Chrome of later versions.
Upgrade your web browser if you do not have a version that is supported.
For Windows XP you can download and install Internet Explorer 8 here
For Windows Vista or 7 you can download and install latest Internet Explorer here
Or you can download and install Firefox here


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55

buy viagra online in london kamagra sales in uk cialis canada cheapest tadalafil uk buy 25mg viagra uk cialis canada online viagra online from uk levitra 20 mg uk kamagra w uk buy pink viagra for women uk how much is cialis in canada